Nyemission.nu

Intervju med Lennart Olofsson, VD för Enycon

Denna månad har vi haft förmånen att sitta ner med Lennart Olofsson, VD för Enycon, för att göra en intervju. Enycon är ett spännande energiföretag som just nu gör en nyemission och planerar att göra en notering under slutet av detta år eller början av 2012.


Vad gör Enycon?

Vi producerar och säljer färdig koldioxidneutral biovärme i form av kWh för uppvärmning av bl a fastigheter samt projekterar och anlägger fjärrvärmenät.

I dotterbolaget Miwa AB tillverkas mobila värmecentraler. Miwa utför även service, övervakning och underhåll samt sköter driften av värmecentraler och värmenät.

Energiverksamheten har på mindre än tre år nått 40 MSEK i omsättning. På basis av Enycons nya energikoncept och försäljningsframgångar med 15% lönsamhet samt den planerade nyemissionen, ska nu nästa steg tas i utvecklingen av företaget.
 
Vad skiljer er från andra företag i branschen?

Vi har ett helhetskoncept där vi är den enda leverantören i branschen som integrerat hela kundkedjan från kundens värmeväxlare och värmeförbrukning i fastigheten till projektering, tillverkning och drift av värmesystemen med tillhörande finansieringslösningar. Vi är mycket effektiva och konkurrenskraftiga, särskilt när det gäller anläggning och drift av småskaliga biobränslebaserade värmesystem mellan 200 kW och 2,5 MW motsvarande cirka 0,6 - 5 Gwh i effektuttag/år avsedda för större enskilda fastigheter och bostadsområden.
 
Vilka är era kunder?

Energibolag, fastighetsägare, kommuner, industrier, plantskolor, jordbruk, hotell, slott och herresäten är några exempel. Ja alla som använder varmvatten och varmluft för att värma sina fastigheter eller processer. Särskilt de som vill sänka värmekostnaden och samtidigt vara miljösmarta och konvertera sin nuvarande värmeförsörjning från olja och el till biobränslen i form av flis, pellets, berg- och solvärme.
 
Hur ser marknaden ut?

Under de närmaste 20 åren ska cirka 50 TWh i årlig energiförbrukning i Sverige konverteras från fossila bränslen till biobränslen. Vår marknadsnisch är cirka 10% av den marknaden. Detta motsvarar cirka 5 000 MSEK i energiförbrukning. Drivkrafterna i marknaden är pris- och miljöbetingade. Skattehöjningar på olja genomförs nu i etapper fram till 2020. Även de stigande olje- och elpriserna förorsakade av en allt större oljekonsumtion, de allt dyrare och svårare utvinningsmetoderna för olja samt konkurrensen om tillgångarna driver på förändringarna.
 
Vilka är era styrkor?

Vårt affärskoncept är grunden, med 15%-ig lönsamhet och skattebefriade vinster under hela expansionsfasen och en risknivå i paritet med fastighetsbranschens. Vår bredd kompetensmässigt avseende affärsutveckling och vårt gedigna kunnande och långa erfarenhet att bygga och sköta driften av värmeanläggningar med vår rikstäckande försäljnings- och serviceorganisation samt vårt nätverk inom såväl marknad som juridik och finansiering.
 
Hur ser Enycon ut idag och hur kommer företaget att se ut om tre år?

Vi är i den unika situationen att det inte är marknaden som är begränsningen utan möjligheterna att resa investeringskapital. Kan vi tillgodose våra finansieringsbehov kan vi omsätta mer än 500 MSEK varav cirka 25 % är försäljning baserad på nya värmecentraler och värmeanläggningar och 75% är försäljning av färdig värme baserad på värmeanläggningar som vi tagit över från olika kunder och konverterat till bioenergi. Vi är redan nu organiserade för att öka vår omsättning till 120 MSEK och vi har tillräckligt många prospekt för detta första steg och då har vi ännu inte påbörjat vår planerade marknadsbearbetning.
 
Enycon äger även Miwa AB, vad gör det företaget och hur passar det in i Enycon?

Under 2010 har Miwa strukturerats om med fokus på Enycons kärnverksamhet. Miwa AB är Enycons teknologiska bas med 40 år i branschen. Enycon är värmeverksamheten med integrationen av värmeförsäljningen emot slutkunderna. Inom Miwa konstrueras och tillverkas nyckelkomponenter till värmeanläggningarna och de prefabricerade, tillika mobila värmecentralerna. I Miwa finns montagepersonalen och härifrån sköts även drift, övervakning och service av värmeanläggningarna. Sedan Enycon tog ledningen i Miwa i juli 2010 har förluster vänts till en vinst om 15% efter finansiella kostnader.
 
Vad är din bakgrund?

Jag är grundare och har varit huvudägare direkt eller via bolag i tre olika företag som gått vidare till den svenska börsen samt ett bolag som idag finns noterat på First North-listan. Genom åren har jag varit VD i ett 35-tal bolag av vilka jag grundat 11 st. Under de senaste 5 åren har jag även byggt upp en skogsfastighetsrörelse. Min affärsfilosofi baseras på några enkla axiom som bl a  - Marknadens drivkrafter öppnar möjligheterna - Kundrelationer ger mervärden - Intäkter före kostnader - Affärer finansierar utveckling  - Kalkylera risktagandet - Win-win ökar lönsamheten. När dessa axion omvandlas till konkret handlande då finns framgångsförutsättningarna.
 
Hur ska ni använda kapitalet från nyemissionen ni just nu gör?

När vi förvärvar eller nyanlägger värmenät så krävs det cirka 30% i egenfinansiering i likhet med fastighets- eller leasingfinansiering av olika objekt. Vi ska nyttja kapitalet för expansion. Det blir en del av vår egenfinansiering vid nyanläggningar och förvärv. Vi har inga tekniska utvecklingsbehov, däremot ska vi även satsa på vår marknadsföring och på att förbättra våra interna system utan att detta skall påverka våra 15%-iga resultatmål.
 
Planerar ni att notera företaget och i sådant fall inom vilken tidsram?

Vår plan är en notering under perioden november 2011 – mars 2012 i samband med en större investeringssatsning för nästa steg i utvecklingen under 2012. Vi kommer eventuellt även att notera aktien på någon av de inofficiella marknadsplatser som finns tillgängliga redan i samband med att den nu pågående nyemissionen är avslutad.
 
De som vill veta mer och är intresserade av att delta i emissionen, kan de kontakta dig?

Det går alldeles utmärkt att ringa eller maila mig (lennart.olofsson@enycon.se). Alla kontaktuppgifter finns på vår hemsida www.enycon.se. Jag kommer att resa en hel del under första halvan av februari och kan då enklast nås via min mobiltelefon; 070-5371642. Det går även bra att ringa mitt fasta nummer; 0771-445588 och beställa vårt investeringsmemorandum som finns i 99 exemplar i enlighet med finansinspektionens regler.

Lennart Olofsson, VD för Enycon
Enycon bioenergi gör nyemission