Nyemission.nu

Att lista ett företag på Nordic-MTF

Funderar ni på att lista ert företags aktier på aktielistan Nordic-MTF? Nedan är en guide för hur det går till. Först en guide med ett antal tips och sedan en guide till hur själva listningsprocessen går till.

Guide med tips för att lista ett företag på Nordic-MTF


Publikt bolag

Lagen kräver att bolaget blir publikt innan aktierna kan erbjudas tillallmänheten. Det innebär att bolaget kan annonsera om eller på annat sätt erbjuda allmänheten möjlighet att köpa eller teckna aktier i bolaget. Dessutom kan bolaget ansöka om listning av bolagets aktier vid en aktielista. För att bli publikt måste bolaget uppfylla följande krav.

En bolagsstämma måste besluta om att:
  • Ändra bolagsordningen så att bolaget blir publikt och att firmanamnet åtföljs av uttrycket “(publ)”. Beslutet måste biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman
  • Höja aktiekapitalet till minst 500 000 kronor

Bolaget måste ha:
  • Bevis från bank eller motsvarande att pengarna är inbetalda
  • Yttrande från revisor att bolagets eget kapital uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet

Efter att bolagsstämman tagit beslut om de ändringar som krävs anmäler bolaget ändringen till Bolagsverket. Bolaget blir publikt i och med att Bolagsverket registrerar det som publik.

Avstämningsbolag och Euroclear-registrering

Ett avstämningsbolag är ett aktiebolag som har överlåtit till en såkallad central värdepappersförvarare att föra aktieboken m.m. För närvarande finns bara en sådan förvarare, Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB). För att ett bolag ska bli avstämningsbolag måste flera förberedelser göras, bland annat måste bolagsordningen ändras och ändringen registreras av Bolagsverket.

Bolagsstämman ska anta den nya bolagsordningen som ska innehålla en särskild bestämmelse, ett s.k. avstämningsförbehåll. Detta förbehåll kan lämpligen lyda:

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Den beslutade ändringen av bolagsordningen ska anmälas hos Bolagsverket och får inte verkställas förrän registrering skett.

Styrelsen ska anmäla bolagsordningsändringen till Bolagsverket. För att de praktiska förberedelserna ska kunna hinnas med måste bolaget samråda med Euroclear i frågan om från vilken dag som avstämningsförbehållet ska tillämpas. Datumet måste dessutom väljas med hänsyn till att förbehållet ska hinna registreras av Bolagsverket.

Euroclear önskar följande dokumentation för att registrera aktierna:
  • Bolagsordning
  • Registreringsbevis från Bolagsverket
  • Euroclears ansökningsdokumentation
Bolaget måste också göra upp med det kontoförande institut som skasköta om att aktiebreven makuleras och aktierna i stället bokförs i detelektroniska värdepapperssystemet (Euroclear-systemet). För att dettaska kunna ske smidigt måste aktieboken och aktiebreven vara i godordning.

För ytterligare information om Euroclear:s tjänster kontakta Euroclear Sweden AB (www.euroclear.eu). För ytterligare information om registrering som avstämningsbolag kontakta Bolagsverket (www.bolagsverket.se).

Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska vara sammansatt på ett sådant sätt att den har tillräcklig kompetens och erfarenhet för att kunna leda och kontrollera ett listat bolag. Välj därför ledamöter med omsorg. Styrelsen skall ha minst tre styrelseledamöter enligt aktiebolagslagen.

Spridning

Minst 10 procent av aktierna ska finnas i allmän ägo. Dessutom ska bolaget ha ett tillräckligt antal aktieägare, minst 100 st ägare med vardera ägande om motsvarande minst SEK 5000. Ett emissionsinstitut och finansiell rådgivare hjälper till att sprida ägandet i bolaget för att skapa förutsättningar för handel i aktien.

Prospekt eller informationsmemorandum

Inför listningen måste bolaget ha ett prospekt som är godkänt av Finansinspektionen eller ett informationsmemorandum som godkännsav NGM.

Utbildning i informationsgivning

Inför listningen erbjuds ledning och styrelse i bolaget att kostnadsfritt delta i en utbildning som handlar om informationsgivning och om regler för bolag som handlas på Nordic MTF. På utbildningen finns möjlighet att ställa konkreta frågor gällande er informationsgivning.


Att lista ett företag på Nordic MTF