Nyemission.nu

Listningsprocessen för Nordic-MTF

En guide till hur listningsprocessen för att lista ett företags aktier på Nordic-MTF går till. Läs även guiden med konkreta tips för listning på Nordic-MTF.


Listning på Nordic-MTF

Bolag vars aktier listas på Nordic MTF genomgår en listningsprocess. Detta för att säkerställa att bolaget och dess ledning uppfyller krav på sundhet och har adekvata system för ekonomistyrning och informationsgivning samt att det finns förutsättningar för en rättvis, välordnad och effektiv handel med aktierna.

Ledtiderna är relativt korta. Ett bolag som uppfyller listningskraven och genomgår NGM-Börsens listningsprocess kan i bästa fall listas redan inom två veckor. I samband med emission avgör teckningstider och andra emissionsformalia tidsaxeln men i ett typfall kan en listning med emission ta cirka tre månader. Bolag vars aktier redan handlas vid en annan börs eller marknadsplats kan i vissa fall genomgå en förenklad listningsprocess.

Listningsprocessen för Nordic MTF består av följande steg:
 • Formellt möte mellan bolaget och NGM
 • Heder- och vandelsprövning
 • Informationsmemorandum eller Prospekt upprättas av bolaget
 • Finansinspektionen godkänner prospektet (vid prospektskyldighet)
 • Utbildning i regelverket
 • Skriftlig ansökan från bolaget
 • Beslut om listning
 • Undertecknande av åtagandet att följa börsens regler
Ansökningsavgiften enligt gällande prislista skall vara betald för att börsen skall inleda processen.

Heder- och vandelsprövning

Prövningen innebär en granskning av bolaget samt dess ledande befattningshavare och styrelse. Granskningen omfattar bland annat kreditupplysning och utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

Följande dokument ska vara NGM tillhanda för att börsen skall inleda granskningen:
 • Utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister (i obrutet kuvert) för samtliga styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt VD, vice VD och ekonomichef eller motsvarande
 • Registreringsbevis från Bolagsverket
 • Det ansökande bolagets två senaste årsbokslut och de två senaste delårsrapporterna
 • Tidigare utgivna prospekt eller memorandum
Ovan nämnda dokument skickas till NGM i original.

NGM kommer att som en del i heder- och vandelsprövningen att göraföljande utdrag:
 • Kreditupplysning (s k UC 410) på det ansökande bolaget och eventuella moder- och dotterbolag
 • Kreditupplysning (s k UC 501) på samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt VD, vice VD och ekonomichef eller motsvarade
Informationsmemorandum eller prospekt

Bolaget presenterar information om bolaget i ett informationsmemorandum eller ett prospekt som underlag för att en investerare skall kunna göra en bedömning av en eventuell investering i bolaget. Informationsmemorandum eller prospekt är också en del i det bedömningsunderlag NGM tar hänsyn till vid beslut om listning.

Informationsmemorandum granskas av NGM. Huruvida prospekt skall upprättas och vad det ska innehålla regleras av lagen om handel med finansiella instrument (1991:980) och den s.k. prospektförordningen (EG nr 809/2004). Prospektet skall godkännas av behörig myndighet, vanligtvis Finansinspektionen. Ytterligare information om prospektinnehåll återfinns på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Börsen kan kräva att bolaget publicerar kompletterande information på sin hemsida, om börsen anser att sådan information är viktig och av intresse för investerare.

Information till börsen

Bolaget skall dessutom lämna en beskrivning av bolagets ekonomistyrning och informationsgivning till marknaden till Börsen. Denna skall innehålla en beskrivning av rutiner och processer som visar att bolagets ekonomistyrning och informationsgivning till marknaden är adekvata.

Utbildning i informationsgivning

Representanter från marknadsövervakningen på NGM håller en utbildning i regelverket för bolag på Nordic MTF. Utbildningen fokuserar på informationsgivning till marknaden

Ansökan

Ansökan om listning på Nordic MTF görs senast fem dagar innan beräknad första dag för handel.

Följande dokument ska vara börsen tillhanda:
 • Ansökan undertecknad av styrelsen eller verkställande direktören med stöd av utdrag ur styrelseprotokoll där ärendet beslutats
 • Intyg från behörig myndighet, vanligtvis Finansinspektionen, om godkännande av prospektet
Noteringskommittén 

Beslut om listning på Nordic MTF tas av Noteringskommittén på NGM. Noteringskommittén består av NGM:s VD, chefsjurist, representanter förmarknadsövervakningen och chef för notering.

Åtagande att följa börsens regler

Före första handelsdag skall bolaget skicka in spridningsintyg samt underteckna åtagandet om att följa Börsens regler för bolag listade på Nordic MTF.


Börsnotering på Nordic MTF